polskienglishdeutschespana
 
Menu

Profil działalności
Ludzie
Praca
Wyniki postępowania - ramię pomiarowe 3D.
Certyfikaty
Wyniki postępowania - tokarka, frezarka.
Wyniki postępowania - śrutownica kabinowa z metalizowaniem.
Wyniki postępowania - ukosowarka do blach.
Wyniki postępowania - laser.
Wyniki postępowania - zrobotyzowane stanowisko spawalnicze.
Wyniki postępowania - krawędziarki.
Zapytanie ofertowe - Przyrządy Kontrolno-Pomiarowe
Wyniki postępowania - System produkcyjny: hardware (sprzęt IT) tj. serwery, switche, instalacje
Zapytanie ofertowe - System technologiczno-produkcyjny
Zapytanie ofertowe - system programistyczny CAD/CAM dla frezarek i tokarki – 2 stanowiska
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na stanowisko spawalnicze
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na laserowe ustawienie zbieżności
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na narzędzia obróbcze dla frezarek i tokarki
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na stemple i matryce dla pras krawędziowych z systemem przechowywania narzędzi
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na specjalne stemple z wymiennymi wałkami promieniowymi dla pras krawędziowych
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na narzędzie do ładowania blach
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na szafy narzędziowe do przechowywania narzędzi
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na wózki narzędziowe do kompletowania narzędzi
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na magnesy narzędziowe do mocowania elementów na frezarkach
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na imadła narzędziowe do mocowania małych elementów na frezarkach
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na stoły narzędziowe do przechowywania narzędzi
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na przyrządy kontrolno-pomiarowe

Zapytanie ofertowe - Przyrządy Kontrolno-PomiaroweŚwiętochłowice, 02.11.2017
Zapytanie ofertowe
w sprawie zamówienia na Przyrządy Kontrolno-Pomiarowe w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii wykonywania naczep z automatycznie poszerzanym pokładem ładunkowym” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2.

1. Dane zamawiającego :
DEMARKO sp. z o.o. sp.k.
PL 41-605 Świętochłowice
ul. Sądowa 19
tel./fax: +48 (032) 770 94 40
NIP: 627-272-99-65

Miejsce dostawy:
Zakład produkcyjny SPECIAL TRAILERS
DEMARKO sp. z o.o. sp.k.
PL 41-909 Bytom
ul. Kolonia Zygmunt 31C
2. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.demarko.com.pl, www.bazakonkurencyjności.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przyrządy Kontrolno-Pomiarowe   (KOD CPV-38000000-5):
Część 1:
 1.  Szczelinomierz klinowy – 1 szt.
 2.  Komplet szczelinomierzy listkowych x 4 - 1 szt.
 3.  Suwmiarka elektroniczna 500mm lub dłuższa - 1
 4.  Kątomierz nastawczy mały do kontroli małych elementów - 1 szt.
 5.  Głębokościomierz elektroniczny - 1 szt.
 6.  Śruba mikrometryczna elektroniczna - 1 szt.
 7.  Stożkowy sprawdzian do otworów - 1 szt.
 8.  Noże Petersa do siatki nacięć (powłoki lakierowane) - 1 szt.
 9.  Sonda do kontroli ultradźwiękowej spoin (test nieniszczący) - 1 szt.
 10.  Sonda giętka do badania grubości powłok - 1 szt.
 11.  Sonda do badania grubości powłok - 1 szt.
 12.  Sonda do badania chropowatości profilu - 1 szt.
 13.  Wysokościomierz - 1 szt.
 14.  Sprawdzian tłoczkowy - 1 szt.
 15.  Sprawdzian gwintów - 1 szt.
 16.  Sprawdzian kątowy - 1 szt.
 17.  Przymiary kontrolne spoin - 1
 18.  Twardościomierz do kontroli według metody Rockwella - 1 szt.
 19.  Tester pull-off do 100 Mpa - 1 szt.
 20.  Miernik do grubości mokrej farby-grzebienie - 1 szt.
 21.  Sonda do pomiaru grubości proszkowej - 1 szt.
 22. Ultradźwiękowy miernik do pomiaru grubości stali - 1 szt.
 23. Kubki wypływowe do pomiaru lepkości - 1 szt.
 24. Zestaw ołówków do pomiaru twardości powłoki lakierniczej - 1 szt.
 25. Miernik do badania twardości powłok lakierniczych - 1
 26. Cyfrowy miernik przemysłowy do pomiaru warunków klimatycznych - 1 szt.
 27. Piecowy rejestrator temperatury – 1 szt.
 28. Połyskomierz trójkątowy - 1 szt.
 29. Kątomierz elektroniczny - 1 szt.
 30. Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości - 1 szt.
 31. Projektor profili - 1 szt.
 32. Defektoskop magnetyczny z magnesem jarzmowym - 1 szt.
 33. Klucz dynamometryczny 1000 Nm – 2 szt.
 34. Klucz dynamometryczny 300 Nm – 2 szt.
 35. Komplet manometrów do pneumatyki - 1 szt.
 36. Komplet manometrów do hydrauliki – 1
 37. Laserowy miernik – 2 szt.
Część 2:
Profesjonalny stół kontrolno-pomiarowy - 1 szt.

Część 3:
Stół do pomiaru hydrauliki - 1 szt.

Część 4:
Pomocnicze dźwigniki do unoszenia osi badanych pojazdów – 2 szt.


4. Dostawa i szkolenie pracowników Zamawiającego po stronie dostawcy.
5. Termin wykonania zamówienia: 20 dni od momentu podpisania umowy. Za termin wykonania zamówienia uważa się odbiór sprzętu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Kryteria wyboru ofert (ocena poszczególnych części zostanie dokonana oddzielnie zgodnie z poniższymi kryteriami):
 • Cena 60% (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).
 • Termin wykonania zamówienia 35% (liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego, 35 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w dniach, pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego)
 • Okres gwarancji 5% (5 punktów maksymalnie za najdłuższy okres gwarancji pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg stosunku okresu oferowanej gwarancji do najdłuższego okresu gwarancji)
7. Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielone podmiotom powiązanym
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
                                                                                                                                                a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,                              b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,                                                                                                                                        d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.                                         
8. Miejsce i termin składania ofert:
 • Drogą mailową na adres: eu_projects@demarko-komarec.com
 • Osobiście w siedzibie firmy: DEMARKO sp. z o.o. sp.k., 41-605 Świętochłowice,
  ul. Sądowa  19, Polska
 • Drogą pocztową na adres: DEMARKO sp. z o.o. sp.k., 41-605 Świętochłowice,
  ul. Sądowa 19, Polska
 • Termin składania ofert: do 09.11.2017 roku do godziny 23:59 (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).
9. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać cenę podaną w dowolnej walucie  w kwotach brutto i netto. Oferty podane w walucie obcej zostaną przeliczone na złotówki na potrzeby oceny ofert zgodnie
z kursem średnim NBP na dzień poprzedzający dzień oceny.
Oferta powinna zawierać opis oferowanego urządzenia tak, aby można było zidentyfikować wszystkie wymagane w zapytaniu parametry, określone w pkt 3.
Oferta powinna zawierać szacowany czas realizacji w dniach od podpisania umowy
z zamawiającym.
Oferta powinna zawierać warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty.
Oferta powinna zawierać termin ważności oferty.
W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
10. Oferty powinny być ważne przez minimum 20 dni do czasu podpisania umowy lub zamówienia.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
12. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy usługi i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy
z wykonawcą w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
14. W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z: Mateusz Komarec - nr telefonu: 601 768 066, email: eu_projects@demarko-komarec.com

                                                                                               Z poważaniem,
                                                                                              Mateusz Komarec

(ocena poszczególnych części zostanie dokonana oddzielnie zgodnie z poniższymi kryteriami):W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:                                                                                                                                                 a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,                              b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,   c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,                                                                                                                                        d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.                                         Oferta powinna zawierać cenę podaną w dowolnej walucie  w kwotach brutto i netto. Oferty podane w walucie obcej zostaną przeliczone na złotówki na potrzeby oceny ofert zgodnie z kursem średnim NBP na dzień poprzedzający dzień oceny.Oferta powinna zawierać opis oferowanego urządzenia tak, aby można było zidentyfikować wszystkie wymagane w zapytaniu parametry, określone w pkt 3.Oferta powinna zawierać szacowany czas realizacji w dniach od podpisania umowyz zamawiającym.Oferta powinna zawierać warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty.Oferta powinna zawierać termin ważności oferty.W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

 
 
Copyright © 2008 Demarko. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt - Studio72   |   Mapa strony