polskienglishdeutschespana
 
Menu

Profil działalności
Ludzie
Praca
Wyniki postępowania - ramię pomiarowe 3D.
Certyfikaty
Wyniki postępowania - tokarka, frezarka.
Wyniki postępowania - śrutownica kabinowa z metalizowaniem.
Wyniki postępowania - ukosowarka do blach.
Wyniki postępowania - laser.
Wyniki postępowania - zrobotyzowane stanowisko spawalnicze.
Wyniki postępowania - krawędziarki.
Zapytanie ofertowe - Laserowe Ustawianie Zbieżności
Zapytanie ofertowe - System Produkcyjny: hardware (sprzęt IT) tj. serwery, switche, instalacje itp.
Zapytanie ofertowe - stanowisko spawalnicze
Zapytanie ofertowe - Przyrządy Kontrolno-Pomiarowe
Wyniki postępowania - System produkcyjny: hardware (sprzęt IT) tj. serwery, switche, instalacje
Zapytanie ofertowe - Zestaw Narzędzi Do Pras Krawędziowych, Frezarek i Tokarki - CZ. 1
Zapytanie ofertowe - Zestaw Narzędzi Do Pras Krawędziowych, Frezarek i Tokarki - CZ. 2
Zapytanie ofertowe - Zestaw Narzędzi Do Pras Krawędziowych, Frezarek i Tokarki - CZ. 3
Zapytanie ofertowe - Zestaw Narzędzi Do Pras Krawędziowych, Frezarek i Tokarki - CZ. 4
Zapytanie ofertowe - Zestaw Narzędzi Do Pras Krawędziowych, Frezarek i Tokarki - CZ. 5
Zapytanie ofertowe - Zestaw Narzędzi Do Pras Krawędziowych, Frezarek i Tokarki - CZ. 6
Zapytanie ofertowe - Zestaw Narzędzi Do Pras Krawędziowych, Frezarek i Tokarki - CZ. 7
Zapytanie ofertowe - Zestaw Narzędzi Do Pras Krawędziowych, Frezarek i Tokarki - CZ. 8
Zapytanie ofertowe - Zestaw Narzędzi Do Pras Krawędziowych, Frezarek i Tokarki - CZ. 9
Zapytanie ofertowe - System technologiczno-produkcyjny
Zapytanie ofertowe - system programistyczny CAD/CAM dla frezarek i tokarki – 2 stanowiska
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na stanowisko spawalnicze
Wyniki postępowania w związku z wyborem dostawcy na laserowe ustawienie zbieżności

Zapytanie ofertowe - Laserowe Ustawianie Zbieżności


Świętochłowice, 24.08.2017
Zapytanie ofertowe
w sprawie zamówienia na Laserowe Ustawianie Zbieżności w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii wykonywania naczep z automatycznie poszerzanym pokładem ładunkowym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2.

1. Dane zamawiającego:
DEMARKO sp. z o.o. sp.k.
PL 41-605 Świętochłowice
ul. Sądowa 19
tel./fax: +48 (032) 770 94 40
NIP: 627-272-99-65

Dostawa:
Zakład produkcyjny SPECIAL TRAILERS
DEMARKO sp. z o.o. sp.k.
PL 41-909 Bytom
ul. Kolonia Zygmunt 31C

2. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.demarko.com.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:

Laserowe Ustawianie Zbieżności - 1 szt. (KOD CPV-34000000-7)

Podstawowe parametry urządzenia planowanego do zakupu:

1 Uchwyt magnetyczny płaski prawy
2 Uchwyt magnetyczny płaski lewy
3 Uchwyt magnetyczny do zawieszenia zespołu
4 Uchwyt magnetyczny projektora
5 Zestaw ekranów magnetycznych
6 Projektor laserowy z baterią i zasilaczem
7 Ekran z podziałką pomiarową
8 Drążek pomiarowy
9 Drążek pomiarowy z poziomicą
10 Uchwyt na koło 16” – 24”
11 Uchwyt samocentrujący
12 Wieszak 320 mm
13 Wieszak 620 mm
14 Wieszak 870 mm
15 Zestaw uchwytów specjalistycznych do naczep / przyczep
16 Teczka na arkusze pomiarowe
17 50 arkuszy pomiarowych do geometrii zawieszenia przyczep
18 Oprogramowanie do lasera

4. Dostawa i montaż urządzenia na obiekcie u inwestora, sprzęt do montażu, rozruch urządzeń, szkolenie pracowników Zamawiającego po stronie dostawcy.

5. Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 30 dni od momentu podpisania umowy. Za termin wykonania zamówienia uważa się dopuszczenie maszyn do użytkowania poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

6. Kryteria wyboru ofert:
 • Cena 60% (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).
 • Termin wykonania zamówienia 35% (liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego, 35 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w dniach, pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego)
 • Okres gwarancji 5% (5 punktów maksymalnie za najdłuższy okres gwarancji pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg stosunku okresu oferowanej gwarancji do najdłuższego okresu gwarancji)
7. Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Miejsce i termin składania ofert:

 • Drogą mailową na adres: eu_projects@demarko-komarec.com
 • Osobiście w siedzibie firmy: DEMARKO sp. z o.o. sp.k., 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 19, Polska
 • Drogą pocztową na adres: DEMARKO sp. z o.o. sp.k., 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 19, Polska
 • Termin składania ofert: do 31.08.2017 roku do godziny 23:59 (liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego).
9. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać cenę podaną w dowolnej walucie w kwotach brutto i netto. Oferty podane w walucie obcej zostaną przeliczone na złotówki na potrzeby oceny ofert zgodnie z kursem średnim NBP na dzień poprzedzający dzień oceny.

Oferta powinna zawierać opis oferowanego urządzenia tak aby można było zidentyfikować wszystkie parametry zawarte w pkt 3 zapytania.

Oferta powinna zawierać szacowany czas realizacji liczony od dnia podpisania umowy z zamawiającym oraz warunki gwarancji.

Oferta powinna zawierać warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty.

Oferta powinna zawierać termin ważności oferty.W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

10. Oferty powinny być ważne przez minimum 60 dni do czasu podpisania umowy lub zamówienia.

11. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy usługi i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

14. W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z: Mateusz Komarec - nr telefonu: 601 768 066, email: eu_projects@demarko-komarec.com

Z poważaniem,
Mateusz Komarec

 
 
Copyright © 2008 Demarko. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt - Studio72   |   Mapa strony